Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και ειδικότερα σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, προτυποποίησης, οικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας μεταφορικών μέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασμένων μεταφορών. Κύριο όραμα του Ι.ΜΕΤ. αποτελεί να καταστεί ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους σχετικούς κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το Ι.ΜΕΤ. είναι πρωτοπόρο στον τομέα της Μικροκινητικότητας και της Ηλεκτροκίνησης. Ένα από τα κύρια έργα στα οποία συμμετέχει είναι το eMaaS. Το έργο eMaaS αφορά την ανάπτυξη και αξιολόγηση συνολικής τεχνικής λύσης και επιχειρηματικού μοντέλου για την εφαρμογή της πρώτης στην Ελλάδα πλατφόρμας κινητικότητας, η οποία θα παρέχεται ως υπηρεσία, Mobility as a Service (MaaS) και μία εκ των πρώτων πανευρωπαϊκά πλατφορμών MaaS ηλεκτροκινητικότητας. Συγκεκριμένα το έργο eMaaS θα διαμορφώσει πιλοτικά ένα σχήμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συγκεντρώνει, θα ενοποιεί και θα προσφέρει στους μετακινούμενους τις παρακάτω υπηρεσίες κινητικότητας: Electric scooter-sharing, Electric bike-sharing, Electric car-sharing και Park and Ride.

  • 2310498453

  • 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης, Θεσσαλονίκη

  • gea@certh.gr

  • imet.gr/index.php/el/